Kancelaria Prawna

Grupa Doradztwa Gospodarczego

Kancelaria Prawna Krzysztof Gładkowski

Jak możemy Ci pomóc?

Nasza grupa to konsorcjum powołane w celu zapewnienia Naszym Partnerom pełnej obsługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa gospodarczego.

• udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych
• rozwiązywanie sporów
• zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracji
• zastępstwo procesowe przez sądami powszechnymi i administracyjnymi, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym​
• doradztwo i prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych
• mediacje
• windykacja polubowna i sądowo-egzekucyjna

• doradztwo w zakresie bankowości detalicznej i korporacyjnej, bankowości elektronicznej, usług płatniczych
• ład korporacyjny
• finansowania projektów i przejęć,
• fundusze inwestycyjne i emisja papierów dłużnych
• faktoring, nabywanie i zbywanie wierzytelności

• doradztwo przy badaniu sprawozdań finansowych
• usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
• przegląd sprawozdań finansowych
• doradztwo, ekspertyzy i opinie ekonomiczno – finansowe
• ceny transferowe
• doradztwa w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
• reprezentacja w postępowaniach podatkowych

• procedury przetargowe i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
• tworzenie konsorcjów
• pełna obsługa procesu zamówienia publicznego
• opracowywanie i ocena dokumentacji przetargowej
• reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
• doradztwo przy wykonywaniu i ocenie umów zawartych w trybie zamówień publicznych

• znaki towarowe, wzory i patenty
• ochrona własności intelektualnej
• doradztwo przy transakcjach z udziałem własności intelektualnej

Wdrożenie procedur i obsługa “systemu dla sygnalistów”, zgodnie z Dyrektywą parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2019/1937, 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie Sygnalistów

Wdrożenie
 • Analiza organizacji i jej otoczenia, w tym zbadanie potrzeb w celu wydania rekomendacji najbardziej efektywnego wariantu wdrożenia systemu.
 • Przygotowanie procedury zgłaszania nieprawidłowości oraz wprowadzenie niezbędnych zmian w procedurach funkcjonujących w organizacji.
 • Implementacja narzędzi do zgłaszania nieprawidłowości:
Szkolenia i komunikacja
 • Szkolenia dla kadry zarządczej w organizacji.
 • Szkolenia dla osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie zgłoszeń.
 • Szkolenia dla pracowników ze sposobów zgłaszania naruszeń.
 • Przygotowanie strategii komunikacji wewnętrznej, propagującej zgłaszanie nieprawidłowości (do wdrożenia przez organizację).
Obsługa
 • Obsługa systemu zgłaszania nieprawidłowości.
 • Wstępna weryfikacja zgłoszeń.
 • Wszczęcie i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 • Kontakt i współpraca z sygnalistą.
 • Zgodna z prawem archiwizacja oraz sporządzanie okresowych raportów.
Wsparcie prawne
 • Konsultacja prawna oraz nadzór nad zgodnością działań następczych z prawem.
 • Aktualizacja procedur whistleblowingowych z ewentualnymi zmianami w prawie.
Postępowania wyjaśniające
 • Kwalifikacja prawna i decyzja merytoryczna co do dalszego postępowania ze zgłoszeniem.
 • Zebranie dostępnego materiału oraz ustalenie źródeł dowodowych i zabezpieczenie ewentualnych dowodów.
 • Sporządzenie rekomendacji przywracających wymagany porządek prawny w organizacji, a także ewentualnego powiadomienia organów zewnętrznych w przypadku potwierdzenia zaistnienia czynu prawnie zabronionego.

• doradztwo w obrocie nieruchomościami, przekształcenia, podziały i połączenia
• doradztwo w procesach inwestycyjnych i finansowania inwestycji
• doradztwo dla deweloperów i wykonawców na etapie wykonawczym i sprzedażowym oraz obsługi posprzedażowej
• rzeczoznawstwo majątkowe
• zarządzanie i administrowanie nieruchomościami
• regulacja stanów prawnych nieruchomości
• obsługa obiektów przemysłowo-usługowych

• doradztwo w przypadku naruszenia zasad zabezpieczenia danych osobowych
• wdrażanie reguł korporacyjnych
• transgraniczny przepływ danych
• audyty, oceny skutków przedsięwzięcia podejmowanego dla ochrony danych osobowych
• szkolenia dla osób związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Jakie zmiany wprowadzi RODO w 2018 roku?

• strategie sprzedażowe
• prawo korporacyjne i zarządzanie marką
• reklama, marketing i promocja
• rozwiązania technologiczne i handel e-commerce
• doradztwo w sprawach antymonopolowych i konkurencji
• doradztwo w postępowaniach konsumenckich
• polityka personalna, prawo pracy i świadczeń społecznych

• doradztwo i udział w sporządzaniu projektów aktów notarialnych i poświadczeń
• doręczanie oświadczeń
• protesty weksli i czeków
• wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
• protokoły i inne czynności wynikające z przepisów prawa

• pisemne tłumaczenia dokumentów i zapisów elektronicznych z języka polskiego na język angielski i odwrotnie.

 • Szkolenia z zakresu korupcji, nadużyć i przestępczości gospodarczej
 • Analiza ryzyka fraudów dla indywidualnego profilu Organizacji
 • Opracowanie systemu przeciwdziałania fraudom
 • Przygotowanie do certyfikacji systemu wg normy 37.001
 • Wsparcie prawne w przypadku incydentu
 • Legal compliance

Kancelaria Prawna GDG Radcy Prawnego Krzysztofa Gładkowskiego

Koordynator Konsorcjum

Historia Grupy Doradztwa Gospodarczego

Kancelaria Prawna GDG Krzysztof Gładkowski radca prawny powstała 07.04.1997 r. w celu świadczenia kompleksowych usług doradczych w obrocie gospodarczym z zakresu problematyki prawnej, ekonomiczno-finansowej, obsługi związanej z nieruchomościami, ochrony danych osobowych, działalności  samorządów terytorialnych i zawodowych, windykacją należności, doradztwem finansowym, podatkowym, inwestycyjnym, organizacji i pozostałych analiz gospodarczych.

Kancelaria prowadzi również działania mediacyjne w celu uzyskania ugody z dłużnikami lub wierzycielami oraz czynności w zakresie egzekwowania należności, włącznie z pełnym postępowaniem komorniczym.

Partnerzy Kancelarii działający na zasadach konsorcjum pod firmą Grupa Doradztwa Gospodarczego posiadają indywidualne kompetencje i uprawnienia do wykonywania zawodów: radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, księgowego, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy majątkowego, geodety, rzecznika patentowego, doradcy personalnego, licencjonowanego pośrednika i zarządcy obsługi nieruchomości, detektywa i kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego.

Działalność Kancelarii spełnia wymagania obowiązującego systemu prawnego oraz kryteria wysokiej jakości, fachowości, rzetelności oraz bezwzględnej terminowości i najwyższej poufności we wszystkich dziedzinach swej działalności.

Kancelaria prowadzi działalność na rzecz przedsiębiorców, jednostek organów administracji państwowej oraz samorządowej.

W bieżącej procesowej obsłudze prawnej realizowanej przez Kancelarię przez organami administracji, sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym znajduje się rocznie ponad 1200 spraw.

Kancelaria Prawna GDG Krzysztof Gładkowski radca prawny  jest wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod  Nr WA-3336.

Kontakt

00-833 Warszawa
ul. Sienna 72A lokal 606 

tel.  (0-48) (22) 620-17-49
tel.  (0-48) (22) 620-45-03
tel.  (0-48) (22) 624-02-66 tel./fax  (0-48) (22) 850-21-36

e-mail: gdg@gdg.pl